عمارت مستوفی الممالک

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۸
خانه مستوفی‌الممالک، خانه‌ای قاجاری است که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و در سال ۱۳۱۱ هجری قمری ساخته شده است. این عمارت تاریخی با قدمت ۱۲۵ سال به نوعی نمایان‌گر تاریخ معاصر ایران است. به این دلیل که نخستین کابینه مشروطیت در این خانه تشکیل شد، به این عمارت لقب خانه سیاسی تهران را داده‌اند. همچنین این خانه محل زندگی و کار یکی از اصیل‌ترین دولتمردان قاجار و پهلوی، «میرزا حسن خان مستوفی‌الممالک» بوده است. میرزاحسن مستوفی‌الممالک فرزند «میرزا یوسف مستوفی آشتیانی»، صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار بود. او از شاخص‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران است. این عمارت تاریخی از دیگر خانه‌های قدیمی تهران متمایز است، چرا که تاکنون احیا و مرمت نشده و شکل اولیه خود را حفظ کرده است. هر چند این خانه در سال ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید، ولی درهای این خانه تاریخی که در تملک اداره پست است، کماکان به روی مردم بسته است و آسیب‌های جدی که به این عمارت وارد شده آن را تهدید می‌کند. خانه مستوفی‌الممالک در چهارراه گلوبندک، خیابان بادامچی، کوچه چال حصار، گذر مستوفی قرار دارد.
عکاس: شایان محرابی
عمارت مستوفی الممالک

عمارت مستوفی الممالک

عمارت مستوفی الممالک 2

عمارت مستوفی الممالک 2

عمارت مستوفی الممالک 3

عمارت مستوفی الممالک 3

عمارت مستوفی الممالک 4

عمارت مستوفی الممالک 4

عمارت مستوفی الممالک 5

عمارت مستوفی الممالک 5

عمارت مستوفی الممالک 6

عمارت مستوفی الممالک 6

عمارت مستوفی الممالک 7

عمارت مستوفی الممالک 7

عمارت مستوفی الممالک 8

عمارت مستوفی الممالک 8

عمارت مستوفی الممالک 9

عمارت مستوفی الممالک 9

عمارت مستوفی الممالک 10

عمارت مستوفی الممالک 10

عمارت مستوفی الممالک 11

عمارت مستوفی الممالک 11

عمارت مستوفی الممالک 12

عمارت مستوفی الممالک 12

عمارت مستوفی الممالک 13

عمارت مستوفی الممالک 13

عمارت مستوفی الممالک 14

عمارت مستوفی الممالک 14

عمارت مستوفی الممالک 15

عمارت مستوفی الممالک 15

عمارت مستوفی الممالک 16

عمارت مستوفی الممالک 16

عمارت مستوفی الممالک 17

عمارت مستوفی الممالک 17

عمارت مستوفی الممالک 18

عمارت مستوفی الممالک 18

عمارت مستوفی الممالک 19

عمارت مستوفی الممالک 19

عمارت مستوفی الممالک 20

عمارت مستوفی الممالک 20

عمارت مستوفی الممالک 21

عمارت مستوفی الممالک 21

عمارت مستوفی الممالک 22

عمارت مستوفی الممالک 22

عمارت مستوفی الممالک 23

عمارت مستوفی الممالک 23

عمارت مستوفی الممالک 24

عمارت مستوفی الممالک 24

عمارت مستوفی الممالک 25

عمارت مستوفی الممالک 25

عمارت مستوفی الممالک 26

عمارت مستوفی الممالک 26

عمارت مستوفی الممالک 27

عمارت مستوفی الممالک 27

عمارت مستوفی الممالک 28

عمارت مستوفی الممالک 28

عمارت مستوفی الممالک 29

عمارت مستوفی الممالک 29

عمارت مستوفی الممالک 30

عمارت مستوفی الممالک 30

عمارت مستوفی الممالک 31

عمارت مستوفی الممالک 31

عمارت مستوفی الممالک 32

عمارت مستوفی الممالک 32

عمارت مستوفی الممالک 33

عمارت مستوفی الممالک 33

عمارت مستوفی الممالک 34

عمارت مستوفی الممالک 34

عمارت مستوفی الممالک 35

عمارت مستوفی الممالک 35

عمارت مستوفی الممالک 36

عمارت مستوفی الممالک 36

عمارت مستوفی الممالک 37

عمارت مستوفی الممالک 37

عمارت مستوفی الممالک 38

عمارت مستوفی الممالک 38

عمارت مستوفی الممالک 39

عمارت مستوفی الممالک 39

عمارت مستوفی الممالک 40

عمارت مستوفی الممالک 40

عمارت مستوفی الممالک 41

عمارت مستوفی الممالک 41

عمارت مستوفی الممالک 42

عمارت مستوفی الممالک 42

عمارت مستوفی الممالک 43

عمارت مستوفی الممالک 43

عمارت مستوفی الممالک 44

عمارت مستوفی الممالک 44

عمارت مستوفی الممالک 45

عمارت مستوفی الممالک 45

عمارت مستوفی الممالک 46

عمارت مستوفی الممالک 46

عمارت مستوفی الممالک 47

عمارت مستوفی الممالک 47

عمارت مستوفی الممالک 48

عمارت مستوفی الممالک 48

عمارت مستوفی الممالک 49

عمارت مستوفی الممالک 49

عمارت مستوفی الممالک 50

عمارت مستوفی الممالک 50

عمارت مستوفی الممالک 51

عمارت مستوفی الممالک 51

عمارت مستوفی الممالک 52

عمارت مستوفی الممالک 52

عمارت مستوفی الممالک 53

عمارت مستوفی الممالک 53

عمارت مستوفی الممالک 54

عمارت مستوفی الممالک 54

عمارت مستوفی الممالک 55

عمارت مستوفی الممالک 55

عمارت مستوفی الممالک 56

عمارت مستوفی الممالک 56

عمارت مستوفی الممالک 57

عمارت مستوفی الممالک 57

عمارت مستوفی الممالک 58

عمارت مستوفی الممالک 58

عمارت مستوفی الممالک 59

عمارت مستوفی الممالک 59

عمارت مستوفی الممالک 60

عمارت مستوفی الممالک 60

عمارت مستوفی الممالک 61

عمارت مستوفی الممالک 61

عمارت مستوفی الممالک 62

عمارت مستوفی الممالک 62

عمارت مستوفی الممالک 63

عمارت مستوفی الممالک 63

عمارت مستوفی الممالک 64

عمارت مستوفی الممالک 64

عمارت مستوفی الممالک 65

عمارت مستوفی الممالک 65

عمارت مستوفی الممالک 66

عمارت مستوفی الممالک 66

عمارت مستوفی الممالک 67

عمارت مستوفی الممالک 67

عمارت مستوفی الممالک 68

عمارت مستوفی الممالک 68

عمارت مستوفی الممالک 69

عمارت مستوفی الممالک 69

عمارت مستوفی الممالک 70

عمارت مستوفی الممالک 70

عمارت مستوفی الممالک 71

عمارت مستوفی الممالک 71

عمارت مستوفی الممالک 72

عمارت مستوفی الممالک 72

عمارت مستوفی الممالک 73

عمارت مستوفی الممالک 73

عمارت مستوفی الممالک 74

عمارت مستوفی الممالک 74

عمارت مستوفی الممالک 75

عمارت مستوفی الممالک 75

عمارت مستوفی الممالک 76

عمارت مستوفی الممالک 76

عمارت مستوفی الممالک 77

عمارت مستوفی الممالک 77

عمارت مستوفی الممالک 78

عمارت مستوفی الممالک 78

عمارت مستوفی الممالک 79

عمارت مستوفی الممالک 79

عمارت مستوفی الممالک 81

عمارت مستوفی الممالک 81

عمارت مستوفی الممالک 82

عمارت مستوفی الممالک 82

عمارت مستوفی الممالک 83

عمارت مستوفی الممالک 83

عمارت مستوفی الممالک 84

عمارت مستوفی الممالک 84

عمارت مستوفی الممالک 85

عمارت مستوفی الممالک 85

عمارت مستوفی الممالک 86

عمارت مستوفی الممالک 86

عمارت مستوفی الممالک 87

عمارت مستوفی الممالک 87

عمارت مستوفی الممالک 88

عمارت مستوفی الممالک 88

عمارت مستوفی الممالک 89

عمارت مستوفی الممالک 89

عمارت مستوفی الممالک 90

عمارت مستوفی الممالک 90

عمارت مستوفی الممالک 91

عمارت مستوفی الممالک 91

عمارت مستوفی الممالک 92

عمارت مستوفی الممالک 92

عمارت مستوفی الممالک 93

عمارت مستوفی الممالک 93

عمارت مستوفی الممالک 94

عمارت مستوفی الممالک 94

عمارت مستوفی الممالک 95

عمارت مستوفی الممالک 95

عمارت مستوفی الممالک 96

عمارت مستوفی الممالک 96

عمارت مستوفی الممالک 97

عمارت مستوفی الممالک 97

عمارت مستوفی الممالک 98

عمارت مستوفی الممالک 98

عمارت مستوفی الممالک 99

عمارت مستوفی الممالک 99

عمارت مستوفی الممالک 100

عمارت مستوفی الممالک 100

عمارت مستوفی الممالک 101

عمارت مستوفی الممالک 101

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید