نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
عصر امروز یک شنبه 27 بهمن ماه نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری (سه نشست تخصصی همزمان)با حضور مدیران شهری، اساتید و صاحب نظران این حوزه در برج میلاد تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 1

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 1

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 2

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 2

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 3

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 3

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 4

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 4

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 5

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 5

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 6

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 6

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 7

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 7

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 8

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 8

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 9

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 9

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 10

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 10

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 11

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 11

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 12

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 12

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 13

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 13

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 14

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 14

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 15

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 15

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 16

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 16

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 17

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 17

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 18

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 18

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 19

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 19

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 20

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 20

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 21

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 21

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 22

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 22

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 23

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 23

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 24

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 24

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 25

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 25

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 26

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 26

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 27

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 27

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 28

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 28

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 29

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 29

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 30

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 30

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 31

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 31

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 32

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 32

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 33

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 33

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 34

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 34

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 35

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 35

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 36

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 36

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 37

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 37

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 38

نشست های تخصصی با موضوع "زنان، معماری و فضاهای شهری 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید