۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از دهمین نمایشگاه مجمع جهانی

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
هیات ایرانی شهرداری تهران از دهمین نمایشگاه مجمع جهانی در ابوظبی امارات بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی
گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 2

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 2

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 3

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 3

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 4

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 4

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 5

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 5

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 6

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 6

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 7

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 7

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 8

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 8

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 9

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 9

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 10

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 10

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 11

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 11

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 12

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 12

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 13

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 13

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 14

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 14

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 15

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 15

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 16

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 16

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 17

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 17

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 18

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 18

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 19

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 19

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 20

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 20

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 21

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 21

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 22

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 22

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 23

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 23

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 24

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 24

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 25

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 25

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 26

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 26

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 27

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 27

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 28

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 28

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 29

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 29

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 30

گشت و بازدید هیات ایرانی شهرداری تهران از نمایشگاه 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید