صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 20 بهمن ماه 1398، صد و نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 16 نفر از اعضا و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی و نایب رئیسی سید ابراهیم امینی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 1

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 1

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 2

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 2

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 3

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 3

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 4

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 4

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 5

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 5

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 6

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 6

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 7

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 7

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 8

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 8

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 9

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 9

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 10

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 10

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 11

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 11

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 12

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 12

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 13

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 13

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 14

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 14

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 15

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 15

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 16

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 16

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 17

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 17

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 18

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 18

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 19

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 19

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 20

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 20

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 21

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 21

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 22

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 22

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 23

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 23

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 24

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 24

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 25

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 25

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 26

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 26

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 27

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 27

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 28

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 28

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 29

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 29

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 30

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 30

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 31

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 31

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 32

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 32

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 33

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 33

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 34

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 34

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 35

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 35

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 36

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 36

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 37

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 37

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 38

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 38

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 39

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 39

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 40

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 40

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 41

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 41

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 42

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 42

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 43

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 43

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 44

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 44

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 45

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 45

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 46

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 46

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 47

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 47

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 48

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 48

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 49

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 49

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 50

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 50

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 51

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 51

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 52

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 52

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 53

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 53

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 54

صد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر 54

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید