نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز شنبه 19 بهمن ماه 1398، نشست هم اندیشی غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و سیدمجتبی تقوی نژاد معاونت روابط عمومی و محمود محدث معاونت رسانه و حسین گنجی معاونت تبلیغات و انتشارات آن مرکز با مدیران و کارشناسان روابط عمومی مناطق 22 گانه شهر تهران در سالن کنفرانس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 1

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 1

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 2

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 2

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 3

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 3

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 4

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 4

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 5

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 5

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 6

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 6

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 7

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 7

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 8

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 8

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 9

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 9

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 10

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 10

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 11

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 11

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 12

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 12

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 13

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 13

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 14

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 14

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 15

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 15

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 16

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 16

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 17

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 17

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 18

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 18

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 19

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 19

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 20

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 20

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 21

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 21

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 22

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 22

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 23

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 23

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 24

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 24

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 25

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 25

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 26

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 26

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 27

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 27

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 28

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 28

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 29

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 29

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 30

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 30

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 31

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 31

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 32

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 32

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 33

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 33

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 34

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 34

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 35

نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق 22 گانه 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید