۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
شهردار شب فرزاد هوشیار مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی با اصحاب رسانه دوشنبه شب با بازدید از کوره پز خانه های خاور شهر و کمپ ترک اعتیاد آفتاب امید برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 1

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 1

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 2

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 2

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 3

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 3

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 4

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 4

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 5

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 5

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 6

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 6

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 7

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 7

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 8

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 8

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 9

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 9

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 10

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 10

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 11

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 11

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 12

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 12

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 13

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 13

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 14

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 14

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 15

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 15

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 16

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 16

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 17

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 17

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 18

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 18

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 19

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 19

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 20

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 20

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 21

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 21

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 22

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 22

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 23

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 23

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 24

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 24

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 25

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 25

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 26

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 26

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 27

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 27

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 28

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 28

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 29

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 29

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 30

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 30

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 31

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 31

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 32

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 32

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 33

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 33

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 34

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 34

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 35

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 35

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 36

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 36

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 37

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 37

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 38

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 38

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 39

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 39

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 40

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 40

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 41

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 41

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 42

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 42

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 43

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 43

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 44

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 44

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 45

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 45

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 46

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 46

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 47

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 47

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 48

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 48

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 49

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 49

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 50

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 50

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 51

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 51

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 52

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 52

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 53

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 53

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 54

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 54

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 55

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 55

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 56

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 56

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 57

شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه 57

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید