فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در هتل انقلاب برگزار شد
عکاس: میلاد بهشتی

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 1

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 2

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 3

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 4

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 5

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 6

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 7

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 9

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 10

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 11

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 12

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 13

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 14

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 15

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 16

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 17

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 18

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 19

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 20

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 21

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 22

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 23

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 24

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 26

فرش قرمز سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید