مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع)

تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۹۸
مراسم عزاداری و پخت سنتی سمنو به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) در میدان امام حسین‎(ع)، چهارشنبه 9 بهمن ماه 1397 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 1

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 1

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 2

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 2

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 3

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 3

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 4

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 4

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 5

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 5

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 6

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 6

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 7

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 7

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 8

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 8

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 9

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 9

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 10

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 10

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 11

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 11

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 12

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 12

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 13

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 13

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 14

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 14

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 15

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 15

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 16

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 16

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 17

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 17

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 18

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 18

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 19

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 19

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 20

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 20

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 21

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 21

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 22

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 22

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 23

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 23

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 24

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 24

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 25

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 25

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 26

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 26

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 27

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 27

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 28

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 28

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 29

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 29

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 30

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 30

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 31

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 31

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 32

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 32

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 33

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 33

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 34

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 34

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 35

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 35

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 36

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 36

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 37

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در میدان امام حسین(ع) 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید