روز برفی بلوار کشاورز

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸
برف بامدادی یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ، بیشتر مناطق شهر تهران را سفیدپوش کرد.
عکاس: حمید هراثی
روز برفی بلوار کشاورز 1

روز برفی بلوار کشاورز 1

روز برفی بلوار کشاورز 2

روز برفی بلوار کشاورز 2

روز برفی بلوار کشاورز 3

روز برفی بلوار کشاورز 3

روز برفی بلوار کشاورز 4

روز برفی بلوار کشاورز 4

روز برفی بلوار کشاورز 5

روز برفی بلوار کشاورز 5

روز برفی بلوار کشاورز 6

روز برفی بلوار کشاورز 6

روز برفی بلوار کشاورز 7

روز برفی بلوار کشاورز 7

روز برفی بلوار کشاورز 8

روز برفی بلوار کشاورز 8

روز برفی بلوار کشاورز 9

روز برفی بلوار کشاورز 9

روز برفی بلوار کشاورز 10

روز برفی بلوار کشاورز 10

روز برفی بلوار کشاورز 11

روز برفی بلوار کشاورز 11

روز برفی بلوار کشاورز 12

روز برفی بلوار کشاورز 12

روز برفی بلوار کشاورز 13

روز برفی بلوار کشاورز 13

روز برفی بلوار کشاورز 14

روز برفی بلوار کشاورز 14

روز برفی بلوار کشاورز 16

روز برفی بلوار کشاورز 16

روز برفی بلوار کشاورز 17

روز برفی بلوار کشاورز 17

روز برفی بلوار کشاورز 18

روز برفی بلوار کشاورز 18

روز برفی بلوار کشاورز 21

روز برفی بلوار کشاورز 21

روز برفی بلوار کشاورز 22

روز برفی بلوار کشاورز 22

روز برفی بلوار کشاورز 23

روز برفی بلوار کشاورز 23

روز برفی بلوار کشاورز 24

روز برفی بلوار کشاورز 24

روز برفی بلوار کشاورز 25

روز برفی بلوار کشاورز 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید