روز برفی تهران در پارک شهر

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸
برف بامدادی یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ، بیشتر مناطق شهر تهران را سفیدپوش کرد.
عکاس: حامد پری
روز برفی تهران در پارک شهر 1

روز برفی تهران در پارک شهر 1

روز برفی تهران در پارک شهر 2

روز برفی تهران در پارک شهر 2

روز برفی تهران در پارک شهر 3

روز برفی تهران در پارک شهر 3

روز برفی تهران در پارک شهر 4

روز برفی تهران در پارک شهر 4

روز برفی تهران در پارک شهر 5

روز برفی تهران در پارک شهر 5

روز برفی تهران در پارک شهر 6

روز برفی تهران در پارک شهر 6

روز برفی تهران در پارک شهر 7

روز برفی تهران در پارک شهر 7

روز برفی تهران در پارک شهر 8

روز برفی تهران در پارک شهر 8

روز برفی تهران در پارک شهر 9

روز برفی تهران در پارک شهر 9

روز برفی تهران در پارک شهر 10

روز برفی تهران در پارک شهر 10

روز برفی تهران در پارک شهر 11

روز برفی تهران در پارک شهر 11

روز برفی تهران در پارک شهر 12

روز برفی تهران در پارک شهر 12

روز برفی تهران در پارک شهر 13

روز برفی تهران در پارک شهر 13

روز برفی تهران در پارک شهر 14

روز برفی تهران در پارک شهر 14

روز برفی تهران در پارک شهر 15

روز برفی تهران در پارک شهر 15

روز برفی تهران در پارک شهر 16

روز برفی تهران در پارک شهر 16

روز برفی تهران در پارک شهر 17

روز برفی تهران در پارک شهر 17

روز برفی تهران در پارک شهر 18

روز برفی تهران در پارک شهر 18

روز برفی تهران در پارک شهر 19

روز برفی تهران در پارک شهر 19

روز برفی تهران در پارک شهر 20

روز برفی تهران در پارک شهر 20

روز برفی تهران در پارک شهر 21

روز برفی تهران در پارک شهر 21

روز برفی تهران در پارک شهر 22

روز برفی تهران در پارک شهر 22

روز برفی تهران در پارک شهر 23

روز برفی تهران در پارک شهر 23

روز برفی تهران در پارک شهر 24

روز برفی تهران در پارک شهر 24

روز برفی تهران در پارک شهر 25

روز برفی تهران در پارک شهر 25

روز برفی تهران در پارک شهر 26

روز برفی تهران در پارک شهر 26

روز برفی تهران در پارک شهر 27

روز برفی تهران در پارک شهر 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید