صد و نودمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۸
صبح روز سه شنبه 24 دی ماه 1398، صد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 18 نفر از اعضا و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
صد و نودمین جلسه شورای شهر 1

صد و نودمین جلسه شورای شهر 1

صد و نودمین جلسه شورای شهر 2

صد و نودمین جلسه شورای شهر 2

صد و نودمین جلسه شورای شهر 3

صد و نودمین جلسه شورای شهر 3

صد و نودمین جلسه شورای شهر 4

صد و نودمین جلسه شورای شهر 4

صد و نودمین جلسه شورای شهر 5

صد و نودمین جلسه شورای شهر 5

صد و نودمین جلسه شورای شهر 6

صد و نودمین جلسه شورای شهر 6

صد و نودمین جلسه شورای شهر 7

صد و نودمین جلسه شورای شهر 7

صد و نودمین جلسه شورای شهر 8

صد و نودمین جلسه شورای شهر 8

صد و نودمین جلسه شورای شهر 9

صد و نودمین جلسه شورای شهر 9

صد و نودمین جلسه شورای شهر 10

صد و نودمین جلسه شورای شهر 10

صد و نودمین جلسه شورای شهر 11

صد و نودمین جلسه شورای شهر 11

صد و نودمین جلسه شورای شهر 12

صد و نودمین جلسه شورای شهر 12

صد و نودمین جلسه شورای شهر 13

صد و نودمین جلسه شورای شهر 13

صد و نودمین جلسه شورای شهر 14

صد و نودمین جلسه شورای شهر 14

صد و نودمین جلسه شورای شهر 15

صد و نودمین جلسه شورای شهر 15

صد و نودمین جلسه شورای شهر 16

صد و نودمین جلسه شورای شهر 16

صد و نودمین جلسه شورای شهر 17

صد و نودمین جلسه شورای شهر 17

صد و نودمین جلسه شورای شهر 18

صد و نودمین جلسه شورای شهر 18

صد و نودمین جلسه شورای شهر 19

صد و نودمین جلسه شورای شهر 19

صد و نودمین جلسه شورای شهر 20

صد و نودمین جلسه شورای شهر 20

صد و نودمین جلسه شورای شهر 21

صد و نودمین جلسه شورای شهر 21

صد و نودمین جلسه شورای شهر 22

صد و نودمین جلسه شورای شهر 22

صد و نودمین جلسه شورای شهر 23

صد و نودمین جلسه شورای شهر 23

صد و نودمین جلسه شورای شهر 24

صد و نودمین جلسه شورای شهر 24

صد و نودمین جلسه شورای شهر 25

صد و نودمین جلسه شورای شهر 25

صد و نودمین جلسه شورای شهر 26

صد و نودمین جلسه شورای شهر 26

صد و نودمین جلسه شورای شهر 27

صد و نودمین جلسه شورای شهر 27

صد و نودمین جلسه شورای شهر 28

صد و نودمین جلسه شورای شهر 28

صد و نودمین جلسه شورای شهر 29

صد و نودمین جلسه شورای شهر 29

صد و نودمین جلسه شورای شهر 30

صد و نودمین جلسه شورای شهر 30

صد و نودمین جلسه شورای شهر 31

صد و نودمین جلسه شورای شهر 31

صد و نودمین جلسه شورای شهر 32

صد و نودمین جلسه شورای شهر 32

صد و نودمین جلسه شورای شهر 33

صد و نودمین جلسه شورای شهر 33

صد و نودمین جلسه شورای شهر 34

صد و نودمین جلسه شورای شهر 34

صد و نودمین جلسه شورای شهر 35

صد و نودمین جلسه شورای شهر 35

صد و نودمین جلسه شورای شهر 36

صد و نودمین جلسه شورای شهر 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید