اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۸
آیین اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور دکتر حناچی شهردار تهران جمعه ۲۰ دی ماه سالن همایشهای بین المللی برج میلاد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 1

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 1

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 2

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 2

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 3

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 3

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 4

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 4

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 5

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 5

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 6

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 6

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 7

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 7

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 8

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 8

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 9

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 9

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 10

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 10

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 11

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 11

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 12

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 12

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 13

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 13

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 14

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 14

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 15

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 15

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 16

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 16

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 17

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 17

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 18

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 18

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 19

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 19

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 20

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 20

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 21

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 21

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 22

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 22

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 23

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 23

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 24

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 24

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 25

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 25

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 26

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 26

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 27

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 27

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 28

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 28

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 29

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 29

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 30

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 30

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 31

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 31

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 32

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 32

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 33

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 33

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 34

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 34

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 35

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 35

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 36

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 36

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 37

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 37

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 38

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 38

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 39

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 39

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 40

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 40

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 41

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 41

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 42

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 42

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 43

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 43

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 44

اختتامیه جشنواره تلاوت های مجلسی کشور با حضور شهردار تهران 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید