خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی -3

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
شهرداری تهران در حاشیه آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی خدمات نظافتی و حمل و نقل عمومی رایگان به مردم ارائه داد .
عکاس: سبحان فرج ون
خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 1

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 1

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 2

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 2

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 3

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 3

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 4

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 4

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 5

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 5

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 6

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 6

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 7

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 7

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 8

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 8

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 9

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 9

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 10

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 10

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 11

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 11

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 12

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 12

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 13

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 13

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 14

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 14

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 15

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 15

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 16

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 16

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 17

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 17

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 18

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 18

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 19

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 19

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 20

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 20

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 21

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 21

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 22

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید