آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
صبح روز 16 دی ماه 1398، مراسم تشییع پیکر سردارسپهبد شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای حمله تروریستی آمریکا از دانشگاه تهران تا میدان آزادی با حضور گسترده مردم برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 1

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 1

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 2

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 2

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 3

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 3

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 4

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 4

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 5

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 5

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 6

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 6

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 7

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 7

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 8

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 8

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 9

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 9

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 10

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 10

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 11

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 11

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 12

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 12

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 13

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 13

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 14

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 14

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 15

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 15

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 16

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 16

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 17

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 17

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 18

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 18

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 19

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 19

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 20

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 20

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 21

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 21

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 22

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 22

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 23

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 23

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 24

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 24

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 25

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 25

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 26

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 26

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 27

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 27

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 28

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 28

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 29

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 29

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 30

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 30

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 31

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 31

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 32

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 32

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 33

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 33

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 34

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 34

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 35

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 35

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 36

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 36

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 37

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 37

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 38

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 38

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 39

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 39

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 40

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 40

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 41

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 41

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 42

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 42

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 43

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 43

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 44

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 44

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 45

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 45

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 46

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 46

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 47

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -5 47

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید