آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
صبح روز 16 دی ماه 1398، مراسم تشییع پیکر سردارسپهبد شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای حمله تروریستی آمریکا از دانشگاه تهران تا میدان آزادی با حضور گسترده مردم برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 1

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 1

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 2

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 2

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 3

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 3

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 4

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 4

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 5

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 5

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 6

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 6

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 7

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 7

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 8

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 8

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 9

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 9

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 10

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 10

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 11

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 11

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 12

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 12

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 13

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 13

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 14

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 14

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 15

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 15

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 16

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 16

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 17

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 17

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 18

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 18

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 19

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 19

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 20

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 20

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 21

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 21

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 22

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 22

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 23

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 23

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 24

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 24

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 25

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 25

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 26

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 26

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 27

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 27

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 28

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 28

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 29

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 29

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 30

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 30

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 31

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 31

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 32

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 32

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 33

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 33

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 34

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 34

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 35

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 35

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 36

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 36

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 37

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 37

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 38

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 38

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 39

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 39

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 40

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 40

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 41

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 41

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 42

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 42

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 43

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 43

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 44

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 44

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 45

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 45

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 46

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 46

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 47

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 47

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 48

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 48

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 49

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 49

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 50

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 50

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 51

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 51

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 52

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 52

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 53

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 53

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 54

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -4 54

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید