آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -3

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
صبح روز 16 دی ماه 1398، مراسم تشییع پیکر سردارسپهبد شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای حمله تروریستی آمریکا از دانشگاه تهران تا میدان آزادی با حضور گسترده مردم برگزار شد.
عکاس: سبحان فرج ون
آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 1

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 1

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 2

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 2

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 3

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 3

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 4

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 4

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 5

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 5

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 6

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 6

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 7

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 7

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 8

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 8

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 9

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 9

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 10

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 10

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 11

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 11

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 12

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 12

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 13

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 13

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 14

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 14

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 15

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 15

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 16

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 16

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 17

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 17

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 18

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 18

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 19

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 19

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 20

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 20

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 21

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 21

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 22

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 22

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 23

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 23

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 24

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 24

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 25

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 25

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 26

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 26

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 27

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 27

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 28

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 28

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 29

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 29

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 30

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 30

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 31

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 31

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 32

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 32

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 33

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 33

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 34

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 34

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 35

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 35

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 36

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 36

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 37

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 37

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 38

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 38

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 39

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 39

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 40

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 40

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 41

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 41

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 42

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 42

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 43

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 43

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 44

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 44

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 46

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 46

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 47

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 47

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 48

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 48

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 49

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 49

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 50

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 50

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 51

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 51

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 52

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 52

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 53

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 53

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 54

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 54

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 55

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 55

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 56

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 56

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 57

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 57

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 58

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 58

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 59

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 59

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 60

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 60

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 61

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 61

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 62

آیین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» -3 62

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید