۱ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -1

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران انجام شد.
عکاس: وحید شیخی
نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 1

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 1

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 2

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 2

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 3

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 3

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 4

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 4

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 5

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 5

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 6

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 6

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 7

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 7

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 8

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 8

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 9

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 9

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 10

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 10

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 11

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 11

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 12

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 12

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 13

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 13

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 14

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 14

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 15

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 15

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 16

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 16

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 18

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 18

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 19

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 19

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 20

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 20

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 21

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 21

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 22

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 22

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 23

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 23

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 24

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 24

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 25

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 25

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 26

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 26

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 27

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 27

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 28

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 28

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 29

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 29

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 30

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 30

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 31

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 31

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 33

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 33

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 34

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 34

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 35

نظافت و پاکسازی مسیرهای مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 35

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید