تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز شنبه 14 دی ماه 1398، مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی و جمعی از یارانش در میدان فلسطین تجمع کردند.
عکاس: سبحان فرج ون
تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 1

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 1

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 2

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 2

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 3

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 3

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 4

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 4

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 5

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 5

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 6

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 6

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 7

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 7

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 8

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 8

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 9

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 9

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 10

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 10

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 11

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 11

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 12

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 12

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 13

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 13

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 14

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 14

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 15

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 15

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 16

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 16

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 17

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 17

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 18

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 18

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 19

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 19

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 20

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 20

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 21

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 21

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 22

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 22

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 23

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 23

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 24

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 24

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 25

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 25

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 26

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 26

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 27

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 27

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 28

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 28

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 29

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 29

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 30

تجمع مردم تهران در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید