جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸
ظهر روز چهارشنبه 11 دی ماه 1398، جشن تکریم پیشکسوتان و بازنشستگان سازمان آتش نشانی شهر تهران با حضور مهدی داوری مدیرعامل این سازمان در ایستگاه شماره 13 آتش نشانی برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 1

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 1

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 2

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 2

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 3

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 3

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 4

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 4

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 5

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 5

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 6

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 6

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 7

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 7

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 8

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 8

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 9

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 9

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 10

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 10

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 11

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 11

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 12

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 12

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 13

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 13

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 14

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 14

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 15

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 15

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 16

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 16

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 17

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 17

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 18

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 18

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 19

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 19

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 20

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 20

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 21

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 21

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 22

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 22

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 23

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 23

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 24

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 24

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 25

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 25

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 26

جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید