یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸
صبح روز سه شنبه 10 دی ماه 1398، یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با حضور 17 نفر از اعضا شورای شهر و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی و نایب رئیسی سید ابراهیم امینی در صحن شورای شهر برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 3

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 3

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 1

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 1

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 2

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 2

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 4

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 4

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 5

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 5

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 6

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 6

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 7

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 7

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 8

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 8

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 9

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 9

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 10

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 10

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 11

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 11

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 12

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 12

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 13

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 13

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 14

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 14

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 15

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 15

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 16

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 16

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 17

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 17

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 18

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 18

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 19

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 19

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 20

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 20

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 21

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 21

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 22

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 22

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 23

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 23

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 24

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 24

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 25

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 25

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 26

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 26

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 27

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 27

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 28

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 28

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 29

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 29

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 30

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 30

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 31

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 31

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 32

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 32

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 33

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 33

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 34

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 34

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 35

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 35

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 36

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 36

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 37

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 37

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 38

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 38

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 39

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 39

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 40

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 40

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 41

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 41

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 42

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 42

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 43

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 43

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 44

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید