۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی

تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۸
نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی شامگاه یکشنبه 8 دی ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 1

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 1

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 2

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 2

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 3

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 3

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 4

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 4

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 5

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 5

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 6

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 6

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 7

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 7

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 8

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 8

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 9

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 9

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 10

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 10

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 11

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 11

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 12

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 12

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 13

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 13

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 14

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 14

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 15

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 15

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 16

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 16

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 17

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 17

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 18

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 18

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 19

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 19

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 20

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 20

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 21

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 21

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 22

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 22

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 23

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 23

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 24

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 24

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 25

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 25

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 26

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 26

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 27

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 27

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 28

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 28

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 29

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 29

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 30

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 30

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 31

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 31

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 32

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 32

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 33

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 33

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 34

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 34

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 35

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 35

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 36

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 36

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 37

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 37

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 38

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 38

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 39

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 39

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 40

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 40

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 41

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 41

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 42

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 42

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 43

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 43

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 44

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 44

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 45

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 45

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 46

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 46

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 47

نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعی 47

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید