نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲

تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۸
نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با مدیران شهری منطقه ۲۲ و مدیران شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران پیرامون مسائل و مشکلات دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار شد.
عکاس: امیر گلی پور
نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 1

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 1

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 2

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 2

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 3

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 3

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 4

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 4

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 5

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 5

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 6

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 6

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 7

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 7

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 8

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 8

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 9

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 9

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 10

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 10

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 11

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 11

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 12

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 12

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 13

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 13

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 14

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 14

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 15

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 15

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 16

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 16

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 17

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 17

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 18

نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با مدیران شهری منطقه ۲۲ 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید