آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر

تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز دو شنبه 2 دی ماه 1398، آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر در سالن مجتمع فرهنگی شهید غنی پور منطقه 10شهرداری تهران برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 1

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 1

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 2

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 2

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 3

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 3

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 4

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 4

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 5

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 5

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 6

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 6

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 7

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 7

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 8

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 8

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 9

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 9

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 10

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 10

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 11

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 11

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 12

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 12

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 13

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 13

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 14

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 14

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 15

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 15

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 16

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 16

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 17

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 17

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 18

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 18

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 19

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 19

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 20

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 20

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 21

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 21

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 22

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 22

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 23

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 23

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 24

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 24

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 25

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 25

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 26

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 26

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 27

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 27

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 28

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 28

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 29

آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید