میدان میوه وتره بار شهید غیبی؛ شهرری

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۸
میدان میوه وتره بار شهید غیب، نبش میدان شهید غیبی شهرری در منطقه ۲۰ شهرداری تهران قرار دارد.
عکاس: احمد آقاسیانی

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 9

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 3

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 4

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 2

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 11

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 5

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 6

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 7

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 8

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 10

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 12

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 14

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 13

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 15

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 16

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 17

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 18

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 19

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 22

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 20

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 21

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 23

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 24

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 26

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 25

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 27

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 28

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 29

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 30

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 31

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 32

میدان میوه وتره بار شهید غیبی شهرری 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید