مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
مانور بزرگ حقیقی عملیاتی ترکیبی آتش نشانی با حضور کلیه نیروهای امدادی در پارکینگ سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی چهارشنبه 27 آذر 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 1

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 2

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 3

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 4

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 5

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 6

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 7

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 8

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 9

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 10

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 11

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 12

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 13

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 14

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 15

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 16

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 17

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 18

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 19

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 20

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 21

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 22

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 23

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 24

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 25

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 26

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 27

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 28

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 29

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 30

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 31

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 32

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 33

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 34

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 35

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 36

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 37

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 38

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 39

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 40

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 41

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 42

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 43

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 44

مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید