بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
هیات علمی ژاپنی با حضور در منطقه 5 از مراکز بازیافت این منطقه بازدید کردند.
عکاس: فرزام طایفه

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 1

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 2

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 3

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 4

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 5

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 6

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 7

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 8

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 9

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 10

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 11

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 12

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 13

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 14

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 15

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 16

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 17

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 18

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 19

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 20

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 21

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 22

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 23

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 24

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 25

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 26

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 27

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 28

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 29

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 30

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 31

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 32

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 33

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 34

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 35

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 36

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 37

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 38

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 39

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 40

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 41

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 42

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 43

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 47

بازدید هیئت عالی ژاپنی از مراکز بازیافت منطقه 5 46

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید