بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع)

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
تورج فرهادی شهردار منطقه۶ از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) شنبه 23 آذر 1398 بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 1

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 1

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 2

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 2

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 3

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 3

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 4

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 4

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 5

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 5

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 6

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 6

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 7

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 7

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 8

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 8

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 9

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 9

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 10

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 10

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 11

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 11

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 12

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 12

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 13

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 13

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 14

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 14

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 15

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 15

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 16

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 16

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 17

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 17

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 18

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 18

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 19

بازدید شهردار منطقه 6 از همراه سرای بیماران جواد الائمه(ع) 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید