۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۸
صبح امروز یکشنبه 17 آذر ماه نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران (شورای مدیران روابط عمومی) در سالن همایش خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 3

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 3

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 9

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 9

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 13

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 13

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 14

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 14

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 15

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 15

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 16

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 16

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 17

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 17

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 18

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 18

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 19

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 19

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 20

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 20

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 21

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 21

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 22

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 22

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 23

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 23

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 24

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 24

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 25

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 25

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 26

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 26

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 27

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 27

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 28

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 28

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 29

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 29

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 30

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 30

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 31

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 31

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 32

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 32

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 33

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 33

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 34

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 34

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 35

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 35

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 36

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 36

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 37

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 37

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید