افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸
آیین افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید نجفی رستگار و پل تقاطع خیابان شهید مزینانی با حضور دکتر حناچی شهردار تهران محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و اعضای محترم شورای اسلامی شهر شنبه 16 آذر ماه برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 1

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 2

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 3

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 4

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 5

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 6

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 7

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 8

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 9

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 10

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 11

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 12

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 13

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 14

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 15

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 16

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 17

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 18

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 19

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 20

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 21

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 22

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 23

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 24

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 25

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 26

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 27

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 28

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 29

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 30

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 31

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 32

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 33

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 35

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 36

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 37

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 38

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 39

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 40

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 41

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 42

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 43

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 44

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 45

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 46

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 47

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 48

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 49

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 50

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 51

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 52

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 53

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 54

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 55

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 56

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 57

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 58

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 59

افتتاح فاز نخست پروژه بزرگراه شهید رستگاری 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید