۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه آثار ایرج اسکندری روز جمعه 15 آذر ماه 98 در آرت سنتر باغ افتتاح شد و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 1

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 1

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 2

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 2

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 3

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 3

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 4

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 4

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 5

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 5

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 6

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 6

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 7

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 7

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 8

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 8

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 9

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 9

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 10

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 10

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 11

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 11

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 12

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 12

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 13

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 13

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 14

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 14

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 15

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 15

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 16

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 16

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 17

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 17

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 18

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 18

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 19

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 19

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 20

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 20

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 21

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 21

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 22

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 22

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 23

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 23

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 24

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 24

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 25

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری در آرت سنتر باغ 25

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید