بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه پسماند، بازیافت و تجهیزات وابسته

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۸
صبح امروز جمعه پانزدهم آذر 1398 دکتر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از دومین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت و تجهیرات وابسته در نمایشگاه شهرآفتاب بازدید کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی
بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 1

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 1

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 2

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 2

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 3

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 3

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 4

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 4

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 5

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 5

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 6

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 6

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 7

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 7

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 8

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 8

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 9

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 9

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 10

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 10

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 11

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 11

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 12

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 12

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 13

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 13

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 14

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 14

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 15

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 15

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 16

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 16

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 17

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 17

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 18

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 18

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 19

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 19

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 20

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 20

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 21

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 21

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 22

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 22

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 23

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 23

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 24

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 24

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 25

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 25

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 26

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 26

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 27

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 27

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 28

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 28

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 29

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 29

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 30

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 30

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 31

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 31

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 32

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 32

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 33

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 33

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 34

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 34

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 35

بازدید رئیس شورای شهر تهران از نمایشگاه بین المللی پسامد، بازیافت 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید