بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۸
صبح امروز پنجشنبه 14 آذر 1398 بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی پیش از بازگشایی زیرگذرهای محله گیشا و طرشت با حضور دکتر جوادی یگانه معاون اجتماعی و فرهنگی، مهندس صبوری معاون فنی وعمرانی و دکتر محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار گردید.
عکاس: احمد آقاسیانی
بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 1

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 1

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 2

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 2

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 3

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 3

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 4

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 4

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 5

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 5

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 6

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 6

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 7

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 7

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 8

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 8

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 9

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 9

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 10

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 10

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 11

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 11

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 12

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 12

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 13

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 13

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 14

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 14

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 15

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 15

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 16

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 16

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 17

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 17

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 18

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 18

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 19

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 19

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 20

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 20

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 21

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 21

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 22

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 22

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 23

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 23

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 24

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 24

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 25

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 25

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 26

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 26

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 27

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 27

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 28

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 28

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 29

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 29

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 30

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 30

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 31

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 31

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 32

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 32

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 33

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 33

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 34

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 34

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 35

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 35

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 36

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 36

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 37

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 37

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 38

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 38

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 39

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 39

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 40

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 40

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 41

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 41

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 42

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 42

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 43

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 43

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 44

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 44

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 45

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 45

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 46

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 46

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 47

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 47

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 48

بازدید از آخرین مراحل عملیات عمرانی زیرگذرهای گیشا و طرشت 48

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید