سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸
سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران به میزبانی منطقه هشت شهرداری تهران در بوستان مینیاتور دوشنبه 11 آذر 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 1

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 1

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 2

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 2

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 3

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 3

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 4

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 4

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 5

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 5

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 6

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 6

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 7

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 7

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 8

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 8

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 9

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 9

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 10

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 10

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 11

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 11

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 12

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 12

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 13

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 13

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 14

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 14

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 15

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 15

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 16

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 16

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 17

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 17

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 18

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 18

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 19

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 19

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 20

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 20

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 21

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 21

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 22

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 22

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 23

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 23

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 24

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 24

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 25

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 25

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 26

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 26

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 27

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 27

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 28

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 28

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 29

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 29

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 30

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 30

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 31

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 31

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 32

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 32

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 33

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 33

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 34

سی و دومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور شهردار تهران 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید