نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند با حضور دکتر فرجود مدیرعامل سازمان فناوری و ارتباطات شهردار تهران دوشنبه 11 آذر ماه در این سازمانبرگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 1

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 1

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 2

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 2

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 3

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 3

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 4

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 4

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 5

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 5

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 6

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 6

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 7

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 7

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 8

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 8

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 9

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 9

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 10

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 10

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 11

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 11

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 12

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 12

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 13

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 13

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 14

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 14

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 15

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 15

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 16

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 16

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 17

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 17

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 18

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 18

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 19

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 19

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 20

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 20

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 21

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 21

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 22

نشست خبری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید