مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸
پس از 24 روز کار طاقت فرسای هنرمندان مجسمه ساز، مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران آماده نصب شدند.
عکاس: میلاد بهشتی
مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 1

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 1

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 2

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 2

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 3

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 3

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 4

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 4

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 5

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 5

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 6

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 6

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 7

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 7

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 8

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 8

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 9

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 9

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 10

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 10

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 11

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 11

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 12

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 12

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 13

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 13

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 14

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 14

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 15

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 15

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 16

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 16

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 17

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 17

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 18

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 18

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 19

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 19

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 20

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 20

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 21

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 21

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 22

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 22

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 23

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 23

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 24

مجسمه های نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید