نشست تخصصی شهرداری با معلولان

تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۸
نشست تخصصی شهرداری با معلولان عصر امروز با حضور چند تن از اعضای شورای شهر و دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
نشست تخصصی شهرداری با معلولان 1

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 1

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 2

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 2

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 3

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 3

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 4

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 4

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 5

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 5

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 6

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 6

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 7

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 7

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 8

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 8

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 9

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 9

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 10

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 10

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 11

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 11

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 12

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 12

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 13

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 13

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 14

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 14

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 15

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 15

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 16

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 16

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 17

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 17

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 18

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 18

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 19

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 19

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 20

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 20

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 21

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 21

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 22

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 22

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 23

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 23

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 24

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 24

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 25

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 25

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 26

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 26

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 27

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 27

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 28

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 28

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 29

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 29

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 30

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 30

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 31

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 31

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 32

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 32

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 33

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 33

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 34

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید