اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران

تاریخ: ۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران در باغ کتاب برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 1

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 1

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 2

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 2

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 3

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 3

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 4

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 4

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 5

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 5

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 6

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 6

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 7

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 7

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 8

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 8

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 9

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 9

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 10

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 10

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 11

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 11

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 12

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 12

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 13

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 13

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 14

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 14

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 15

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 15

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 16

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 16

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 17

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 17

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 18

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 18

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 19

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 19

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 20

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 20

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 21

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 21

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 22

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 22

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 23

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 23

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 24

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 24

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 25

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 25

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 26

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 26

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 27

اختتامیه نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید