افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی

تاریخ: ۴ آذر ۱۳۹۸
افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی با حضور مدیران ارشد شهری و وزارت راه و شهرسازی 4 آذر ماه 98 در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 1

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 1

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 2

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 2

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 3

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 3

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 4

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 4

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 5

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 5

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 6

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 6

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 7

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 7

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 8

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 8

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 9

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 9

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 10

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 10

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 11

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 11

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 12

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 12

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 13

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 13

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 14

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 14

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 15

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 15

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 16

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 16

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 17

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 17

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 18

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 18

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 19

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 19

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 20

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 20

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 21

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 21

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 22

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 22

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 23

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 23

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 24

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 24

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 25

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 25

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 26

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 26

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 27

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 27

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 28

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 28

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 29

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 29

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 30

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 30

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 31

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 31

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 32

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 32

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 33

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 33

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 34

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 34

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 35

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 35

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 36

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 36

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 37

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 37

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 38

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 38

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 39

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 39

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 40

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 40

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 41

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 41

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 42

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 42

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 43

افتتاح چهارمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید