نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تاریخ: ۴ آذر ۱۳۹۸
ظهر امروز دوشنبه چهارم آذر ماه 1398 نشست خبری محمد حسین بوچانی، رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با حضور خبرنگاران حوزه شهری در سالن کنفرانس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 2

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 2

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 3

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 3

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 4

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 4

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 5

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 5

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 6

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 6

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 7

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 7

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 8

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 8

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 9

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 9

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 10

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 10

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 11

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 11

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 12

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 12

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 13

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 13

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 14

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 14

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 15

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 15

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 16

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 16

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 17

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 17

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 18

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 18

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 19

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 19

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 20

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 20

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 21

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 21

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 22

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 22

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 23

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 23

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 24

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 24

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 25

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 25

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 26

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 26

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 27

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 27

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 28

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 28

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 29

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 29

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 30

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 30

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 31

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 31

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 32

نشست خبری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید