اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران

تاریخ: ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه 4 آذرماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 1

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 1

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 2

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 2

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 3

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 3

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 4

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 4

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 5

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 5

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 6

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 6

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 7

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 7

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 8

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 8

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 9

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 9

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 10

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 10

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 11

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 11

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 12

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 12

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 13

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 13

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 14

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 14

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 15

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 15

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 16

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 16

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 17

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 17

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 18

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 18

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 19

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 19

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 20

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 20

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 21

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 21

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 22

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 22

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 23

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 23

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 24

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 24

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 25

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 25

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 26

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 26

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 27

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 27

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 28

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 28

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 29

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 29

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 30

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 30

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 31

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 31

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 32

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 32

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 33

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 33

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 34

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 34

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 35

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 35

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 36

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 36

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 37

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 37

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 38

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 38

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 39

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید