یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۸
یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران امروز یکشنبه سوم آذر ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 1

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 1

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 2

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 2

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 3

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 3

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 4

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 4

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 5

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 5

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 6

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 6

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 7

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 7

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 8

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 8

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 9

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 9

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 10

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 10

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 11

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 11

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 12

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 12

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 13

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 13

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 14

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 14

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 15

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 15

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 16

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 16

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 17

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 17

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 18

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 18

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 19

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 19

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 20

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 20

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 21

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 21

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 22

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 22

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 23

یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید