بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۸
دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران صبح امروز شنبه 2آذر ماه از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی
بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 1

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 1

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 2

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 2

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 4

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 4

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 5

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 5

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 6

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 6

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 7

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 7

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 8

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 8

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 9

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 9

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 10

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 10

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 11

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 11

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 12

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 12

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 13

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 13

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 14

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 14

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 15

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 15

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 16

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 16

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 17

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 17

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 18

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 18

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 19

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 19

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 20

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 20

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 21

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 21

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 22

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 22

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 23

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 23

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 24

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 24

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 25

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 25

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 26

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 26

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 27

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 27

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 28

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 28

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 29

بازدید شهردار تهران از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید