نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۸
نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران در بوستان نوروز مجموعه اراضی عباس آباد در حال برگزاری است.
عکاس: میلاد بهشتی
نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 2

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 2

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 3

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 3

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 4

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 4

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 5

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 5

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 6

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 6

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 7

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 7

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 8

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 8

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 9

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 9

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 10

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 10

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 11

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 11

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 12

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 12

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 13

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 13

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 14

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 14

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 15

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 15

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 16

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 16

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 17

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 17

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 18

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 18

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 19

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 19

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 20

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 20

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 21

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 21

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 22

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 22

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 23

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 23

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 24

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 24

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 25

نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید