جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۸
جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق چهارشنبه 29 آبان 1398 در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 1

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 1

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 2

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 2

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 3

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 3

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 4

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 4

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 5

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 5

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 6

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 6

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 7

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 7

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 8

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 8

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 9

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 9

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 10

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 10

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 11

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 11

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 12

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 12

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 13

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 13

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 14

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 14

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 15

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 15

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 16

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 16

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 17

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 17

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 18

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 18

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 19

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 19

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 20

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 20

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 21

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 21

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 22

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 22

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 23

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 23

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 24

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 24

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 25

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 25

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 26

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 26

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 27

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 27

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 28

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 28

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 29

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 29

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 30

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 30

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 31

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 31

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 32

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 32

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 33

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 33

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 34

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 34

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 35

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 35

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 36

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 36

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 37

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 37

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 38

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 38

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 39

جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید