۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۸
صبح روز 28 آبان ماه 1398، یکصد وهفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر تهران با ریاست محسن هاشمی و با حضور دکتر سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در صحن شورای شهر برگزار گردید.
عکاس: احمد آقاسیانی
یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 1

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 1

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 2

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 2

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 3

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 3

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 4

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 4

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 5

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 5

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 6

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 6

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 7

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 7

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 8

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 8

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 9

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 9

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 10

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 10

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 11

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 11

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 12

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 12

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 13

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 13

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 14

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 14

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 15

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 15

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 16

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 16

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 17

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 17

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 18

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 18

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 19

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 19

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 20

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 20

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 21

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 21

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 22

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 22

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 23

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 23

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 24

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 24

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 25

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 25

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 26

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 26

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 27

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 27

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 28

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 28

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 29

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 29

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 30

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 30

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 31

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 31

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 32

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 32

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 33

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 33

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 34

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 34

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 35

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 35

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 36

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 36

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 37

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 37

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 38

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 38

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 39

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 39

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 40

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 40

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 41

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 41

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 42

یکصدو هفتاد وهفتمین جلسه شورای شهر 42

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید