یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۸
صبح روز 26 آبان ماه 1398، یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با ریاست محسن هاشمی در صحن شورای شهر برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 1

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 1

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 2

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 2

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 3

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 3

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 4

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 4

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 5

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 5

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 6

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 6

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 7

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 7

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 8

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 8

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 9

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 9

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 10

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 10

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 11

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 11

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 12

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 12

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 13

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 13

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 14

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 14

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 15

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 15

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 16

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 16

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 17

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 17

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 18

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 18

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 19

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 19

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 20

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 20

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 21

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 21

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 22

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 22

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 23

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 23

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 24

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 24

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 25

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 25

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 26

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 26

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 27

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 27

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 28

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 28

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 29

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 29

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 30

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید