بزرگداشت روز جهانی شهرسازی

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸
صبح روز شنبه 25 آبان ماه 1398، بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با حضور مجید فراهانی و زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر و مدیران شهری و اساتید دانشگاهی در سالن ایران زمین شورای شهر برگزار گردید.
عکاس: سبحان فرج ون
بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 1

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 1

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 2

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 2

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 3

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 3

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 4

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 4

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 5

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 5

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 6

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 6

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 7

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 7

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 8

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 8

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 9

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 9

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 10

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 10

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 11

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 11

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 12

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 12

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 13

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 13

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 14

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 14

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 15

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 15

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 16

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 16

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 17

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 17

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 18

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 18

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 19

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 19

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 20

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 20

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 21

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 21

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 22

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 22

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 23

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 23

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 24

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 24

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 25

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 25

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 26

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 26

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 27

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 27

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 28

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 28

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 29

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 29

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 30

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 30

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 31

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 31

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 32

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 32

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 33

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 33

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 34

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید