نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و پیروز حناچی شهردار تهران 22 آبان ماه در این وزارت برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 1

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 1

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 2

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 2

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 3

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 3

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 4

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 4

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 5

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 5

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 6

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 6

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 7

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 7

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 8

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 8

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 9

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 9

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 10

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 10

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 11

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 11

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 12

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 12

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 13

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 13

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 14

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 14

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 15

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 15

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 16

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 16

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 17

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 17

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 18

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 18

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 19

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 19

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 20

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 20

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 21

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 21

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 22

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 22

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 23

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 23

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 24

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 24

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 25

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 25

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 26

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 26

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 27

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 27

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 28

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 28

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 29

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 29

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 30

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 30

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 31

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 31

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 32

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 32

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 33

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 33

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 34

نشست هم اندیشی وزارت آموزش و پرورش با شهردار تهران 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید