آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸
آیین بیست و یکمین دوره انتخابات شهردار مدرسه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای شهر 20 آبان در مدرسه شاهد هاجر منطقه 10 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 1

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 1

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 2

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 2

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 3

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 3

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 4

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 4

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 5

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 5

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 6

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 6

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 7

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 7

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 8

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 8

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 9

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 9

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 10

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 10

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 11

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 11

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 12

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 12

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 13

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 13

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 14

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 14

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 15

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 15

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 16

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 16

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 17

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 17

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 18

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 18

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 19

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 19

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 20

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 20

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 21

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 21

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 22

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 22

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 23

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 23

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 24

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 24

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 25

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 25

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 26

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 26

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 27

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 27

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 28

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 28

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 29

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 29

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 30

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 30

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 31

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 31

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 32

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 32

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 33

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 33

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 34

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 34

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 35

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 35

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 36

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 36

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 37

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 37

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 38

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 38

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 39

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 39

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 40

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 40

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 41

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 41

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 42

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 42

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 43

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 43

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 44

آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید