۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری تهران

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
روز چهارشنبه 10 مهر ماه 1398، دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری تهران با حضور مصطفی کاظمی، مدیرکل دفتر شهردار و معاونین شهردار و مدیران ارشد شهرداری تهران در صحن قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 1

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 1

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 2

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 2

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 3

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 3

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 4

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 4

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 5

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 5

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 6

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 6

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 7

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 7

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 8

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 8

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 9

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 9

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 10

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 10

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 11

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 11

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 12

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 12

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 13

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 13

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 14

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 14

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 15

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 15

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 16

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 16

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 17

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 17

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 18

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 18

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 19

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 19

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 20

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 20

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 21

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 21

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 22

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 22

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 23

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 23

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 24

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 24

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 25

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 25

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 26

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 26

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 27

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 27

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 28

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 28

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 29

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 29

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 30

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 30

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 31

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 31

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 32

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 32

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 33

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 33

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 34

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 34

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 35

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 35

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 36

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 36

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 37

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 37

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 38

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 38

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 39

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 39

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 40

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 40

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 41

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 41

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 42

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 42

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 43

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 43

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 44

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 44

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 45

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 45

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 46

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 46

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 47

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 47

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 48

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 48

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 49

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 49

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 50

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 50

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 51

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 51

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 52

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 52

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 53

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 53

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 54

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 54

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 55

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 55

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 56

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 56

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 57

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 57

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 58

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 58

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 59

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 59

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 60

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 60

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 61

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 61

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 62

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 62

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 63

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 63

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 64

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 64

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 65

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 65

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 66

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 66

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 67

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 67

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 68

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 68

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 69

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 69

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 70

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 70

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 71

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 71

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 72

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 72

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 73

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 73

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 74

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 74

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 75

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 75

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 76

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 76

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 77

دومین اجلاس شهرداران نواحی شهرداری 77

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید